მომსახურება

hse georgia

HSE GEORGIA-ს სერვისებში შედის შრომითი უსაფრთხოების სერვისების სრული სპექტრი:

კომპანიაში მაღალი ხარისხის შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების დანერგვისათვის, უპირველეს ყოვლისა აუცილებელია კომპანიის საქმიანობიდან გამომდინარე  ინდივიდუალურად მორგებული შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკისა და შრომის უსაფრთხოების გეგმის შემუშავება, როგორც კომპანიისთვის,  ასევე თითოეული თანამშრომლისთვის.

შრომის უსაფრთხოების მთავარი შემადგენელი ნაწილია სამუშაო სივრცეში რისკებისა და საფრთხეების იდენტიფიცირება, მათი შეფასება და პროგნოზირება, რისკების აღმოფხვრა და პოტენციური საფრთხეების პრევენცია საჭირო რეკომენდაციების ჩამოყალიბების გზით. ჩვენი კომპანიის გამოცდილი გუნდი უზრუნველყოფს ყველა შესაძლო რისკების დროულ იდენტიფიცირებას, რითაც მინიმუმამდე დაგვყვავს სამუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევების ალბათობა.

ყოველი კომპანიისთვის გამოიყოფა აკრედიტირებული სპეციალისტი,  რომელიც პასუხისმგებელი იქნება კომპანიაში შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვასა და შესაძლო საფრთხეების შემდგომ მონიტორინგზე.

შრომის უსაფრთხოების სისტემის ეფექტურად მუშაობისთვის მნიშვნელოვანია კომპანიის თითოეულ თანამშროელს გააზრებული ჰქონდეს საკუთარი როლი მთლიან პროცესში, რისთვისაც აუცილებელია მათთვის შრომის უსაფრთხოების კუთხით შესაბამისიინფორმაციის პერიდოული მიწოდება, რასაც ვახდენთ ტრენინგების გზით. საქმიანობის სფეციფიკიდან გამომდინარე ვახდენთ სატრენინგო მასალების ინდივიდუალურ შერჩევას.

შრომისათვის უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს უზრუნველყოფა  წარმოუდგენელია სამუშაო სივრცის მიკროკლიმატისა და სხვადასხვა პარამეტრების მონიტორინგის გარეშე, რისთვისაც აუცილებელია პროფესიონალური საზომი ხელსაწყოების მეშვეობით პერიოდული გაზომვითი სამუშაოების განხორციელება, რითაც დგინდება ხმაურის , ჰაერის მოძრაობის სიჩქარის , ვიბრაციის , განათების , ტემპერატურის , ტენიანობის, მტვერიანობის და სხვ. პარამეტრების კანონმდებლობით გათვალისიწნებული ნორმებთან შესაბამისობის დადგენა და ნორმიდან გადახრის შემთხვევაში შესაბამისი მაკორექტირებელი მოქმედებების შედგენა ხარვეზების გამოსასწორებლად.

კომპანაში ეფექტური შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვას თან ახლავს სავალდებულო დოკუმენტაციის შექმნისა და მათი მუდმივი წარმოების პროცესი. ჩვენ ვახდენთ კანონმდებლობით დადგენილი აუცილებელი დოკუმენტაციის შექმნას და მათ პერიოდულ განახლებებს, გავცემთ რეკომენდაციებს დოკუმენტების სწორი ადმინისტრირების თაობაზე.

ჩვენი კლიენტები

Close Menu